Statut LZPR

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

S   T   A   T   U   T 

 L U B U S K I E G O   Z W I Ą Z K U   P I Ł K I   R Ę C Z N E J

 

R O Z D Z I A Ł   I

Postanowienia ogólne

§  1.

Lubuski Związek Piłki Ręcznej, zwany dalej w skrócie ''LZPR'' jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i działa zgodnie z przepisami prawa regulującymi działalność stowarzyszenia oraz niniejszym Statutem.

§  2.

Terenem działalności jest obszar województwa lubuskiego.
Siedzibą władz LZPR jest miasto Nowa Sól.

§  3.

LZPR może być członkiem Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz innych organizacji sportowych

§  4.

LZPR używa pieczęci, odznak i barw oraz emblematów według wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ administracji państwowej.

§  5.

LZPR może prowadzić działalność gospodarczo-usługową zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§  6.

Zasady patronatu lub współpracy z podmiotami gospodarczymi określa porozumienie zawarte pomiędzy zainteresowanymi stronami.

R O Z D Z I A Ł   I I

Cel i przedmiot działania

§  7.

Celem LZPR jest organizowanie i rozwijanie piłki ręcznej we wszystkich środowiskach i na terenie całego województwa.

§  8.

LZPR opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.

§  9.

LZPR realizuje swój cel, w szczególności poprzez:

- stwarzanie warunków dla rozwoju w regionie piłki ręcznej oraz umożliwienie członkom uczestnictwa we wszystkich formach działalności Związku,
- współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami społecznymi w przedmiocie działalności związku,
- organizowanie szkolenia sportowego w formach właściwych dla dyscypliny sportu,
- organizowanie zawodów i imprez sportowych krajowych w ramach obowiązujących systemów rozrywek oraz międzynarodowych,
- prowadzenie działalności gospodarczej,
- wykonywanie usług zlecanych przez organizacje kultury fizycznej oraz inne podmioty,
- udział we współzawodnictwie sportowym.

R O Z D Z I A Ł   I I I

Członkowie ich prawa i obowiązki

§  10.

Członkowie LZPR dzielą się na:

 - zwyczajnych,
 - wspierających,
 - honorowych.

§  11.

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która pragnie uczestniczyć w realizacji celów LZPR i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do LZPR.

Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie Uchwały Zarządu LZPR.

§  12.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele LZPR, która zadeklaruje składkę członkowską lub inną formę materialnego poparcia.
Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie Uchwały Zarządu LZPR.

§  13.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi w urzeczywistnianiu celów LZPR.
Nadawanie godności członka honorowego następuje w drodze Uchwały Walnego Zebrania Członków.

§  14.

Członkowie zwyczajni mają:

- czynne i bierne prawo wyborcze do władz LZPR,
- prawo korzystania z pomocy i urządzeń LZPR,
- prawo składania wniosków władzom LZPR dotyczących jego działalności.

§  15.

Członkom wspierającym i honorowym, będących osobami fizycznymi, przysługują uprawnienia członków zwyczajnych.
Członkom wspierającym, będącymi osobami prawnymi, przysługują uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 16.

Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi są zobowiązani:

- aktywnie uczestniczyć w realizacji celów LZPR,
- przestrzegać postanowień Statutu, Uchwał, regulaminów i zarządzeń władz LZPR,
- regularnie opłacać składkę członkowską lub wywiązywać się z innych form zadeklarowanych świadczeń.

§  17.

Członkostwo ustaje na skutek:

         a) dobrowolnego ustąpienia zgłoszonego na piśmie.

         b) skreślania z listy członków na mocy Uchwały Zarządu LZPR z powodu:

- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
- działalności niezgodnej z celem LZPR,

c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,

d) wykluczenia na podstawie prawomocnej Uchwały Zarządu LZPR,

e) śmierć członków lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem.

Od Uchwały Zarządu LZPR o skreśleniu lub wykluczeniu zainteresowanemu członkowi przysługuje odwołanie do walnego zebrania członków, które rozstrzyga sprawę ostatecznie.

 

R O Z D Z I A Ł   I V

Wyróżnienia i kary

§  18.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań, członkowie LZPR mogą otrzymywać następujące wyróżnienia:

pochwałę ustną,
pochwałę pisemną,
dyplom,
nagrodę rzeczową,
nagrodę pieniężną,

§ 19

Za uchybienia i naruszenia postanowień Statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń władz LZPR mogą być nakładane następujące kary :

upomnienie ustne,
upomnienie pisemne,
ostrzeżenie,
nagana,
zawieszenie w prawach członka na czas określony,
skreślenie z listy członków lub wykluczenie.

 

ROZDZIAŁ V

Władze Lubuskiego Związku Piłki Ręcznej

§  20.

Władzami LZPR są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 4 lata.

§  21.

Najważniejszą władzą LZPR jest Walne Zgromadzenie Członków. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołane jest raz na rok.
W terminie Walnego Zgromadzenia Członków, wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd LZPR zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed planowanym terminem.

§  22.  

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd LZPR:

1) z inicjatywy własnej,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 50% ogólnej liczby członków.

Zarząd LZPR zwołuje nadzwyczajne walne zebranie członków w terminie i miesiąca od dnia żądania (wniosku) lub podjęcia Uchwały i na zasadach określonych w § 21 ust. 4 Statutu.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków obraduje nadzwyczaj nad sprawami, dla których rozstrzygnięcia zostało zwołane.

§  23.

W walnym zebraniu członków uczestniczą:

członkowie LZPR z głosem stanowiącym,
zaproszeni goście z głosem doradczym.

§  24.

Uchwały walnego zebrania członków podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków – w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§  25.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

- uchwalanie programu działania LZPR oraz wytycznych do bieżącej działalności jego organów,
- rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej udzielanie absolutorium Zarządowi,
- podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków LZPR,
- wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- uchwalenie wysokości składki członkowskiej,
- nadawanie godności członka honorowego,
- uchwalanie zmian Statutu,
- podejmowanie uchwały o rozwiązaniu LZPR,                                                

§  26.

Najważniejszą władzą LZPR w okresie między walnym zebraniem członków jest Zarząd.

§  27.

Zarząd LZPR liczy 5 – 7 członków

Wyboru Prezesa dokonuje się w Wyborach bezpośrednich tajnych przez ogół delegatów.
Prezesowi Zarządu w pierwszej kolejności przysługuje prawo rekomendowania swoich kandydatów do zarządu Lubuskiego Związku Piłki Ręcznej
Wyboru Zarządu LZPR dokonuje się w wyborach bezpośrednich tajnych przez ogół delegatów na poszczególnych kandydatów.
Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§  28.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał. Zawiadomienie o terminie i proponowanym porządku obrad powinno być dostarczone zainteresowanemu nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego (prezesa) lub działającego w jego imieniu zastępcy (wiceprezesa).

§  29.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1) realizowanie uchwał walnego zebrania członków,

2) uchwalanie rocznych planów działalności i budżetu oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich wykonania,

3) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych oraz gospodarowanie funduszami w granicach określonych budżetem,

4) zwoływanie walnych zebrań członków,

5) powoływanie i rozwiązywanie komisji stałych lub doraźnych,

6) decydowanie w sprawach wyróżnień i nakładania kar,

7) reprezentowanie LZPR na zewnątrz,

8) powoływanie i odwoływanie kierownika komórki organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczo - usługową.

W przypadku naruszenia przez członków LZPR postanowień Statutu, uchwał i regulaminów lub zarządzeń Zarząd posiada prawo, w zależności od okoliczności:

1) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie,

2) odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,

3) nakładania kar o których mowa w  § 19 Statutu.

§  30.

Organem kontroli LZPR jest Komisja Rewizyjna, Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu komisji.

§  31.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uczestniczy w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§  32.

Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§  33.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

kontrola całokształtu działalności, a zwłaszcza gospodarki finansowej i działalności gospodarczo - usługowej.
Kontrola opłacania składek członkowskich,
składanie sprawozdań na walnym zebraniu członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
przedstawianie władzom stowarzyszenia wniosków w sprawie działalności LZPR.

§  34.

Kontrola całokształtu działalności odbywa się co najmniej raz do roku.
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 100% liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

R O Z D Z I A Ł   V I

Komisje LZPR

§  35.

W strukturze LZPR wyodrębnione są: Komisja Gier i Dyscypliny oraz Zmiany Barw Klubowych i Komisja Sędziowska, które są komórkami wewnątrz organizacyjnymi.
Komisje powołuje i rozwiązuje Zarząd.
Komisje działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VII

M a j ą t e k   L Z P R

§  36.

Majątek stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
Na fundusze składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,

2) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,

3) dotacje,

4) świadczenia społeczeństwa, darowizny, zapisy.

Podstawą działalności finansowej jest budżet, uchwalony przez Zarząd.

§  37.

Majątek LZPR może być użyty wyłącznie na cele statutowe.

§  38.

Nabywanie, obciążenie i zbywanie majątku nieruchomego, przyjmowanie zapisów oraz wszelkich darowizn należy do Zarządu.

§  39.

Oświadczenia w sprawach majątkowych składają upoważnione przez Zarząd osoby oraz główny księgowy w granicach umocowania.
Do ważności oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch upoważnionych osób przez Zarząd.

§  40.

Wszelkie postępowania władz zmierzające do uszczuplenia majątku wymagają zgody władzy rejestrującej.

 

R O Z D Z I A Ł   V I I I

Zmiana Statutu i rozwiązanie LZPR

§  41.

1.Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania LZPR podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu, walne zebranie członków określi cel na jaki przeznaczony zostanie majątek i powoła komisję likwidacyjną.

3.Uchwała o przeznaczeniu majątku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestrującą.

 

R O Z D Z I A Ł   I X

Przepisy końcowe

1.Ukonstytuowanie nowo wybranych władz powinno nastąpić niezwłocznie po wyborach.

2.Władze, których kadencja dobiegła końca, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych władz, którym zobowiązane są przekazać agendy, majątek i wszelkie inne dokumenty, w formie protokolarnej.